Taiteen kuvista omiin kuviin


nyökkäävänup2.jpg

Kuvataiteen 4. kurssi


Kuvataiteen 4. kurssi toimii hyvänä pohjakurssina kaikille lukion opiskelijoille, jotka aikovat suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin. Kurssin rakenne vastaa diplomikurssin rakennetta. Kurssilla työskennellään omatoimisesti, tutkien, kokeillen ja omaa ilmaisua kehittäen.Kurssin voi tietenkin suorittaa vaikka kuvataiteen lukiodiplomia ei suorittaisikaan.

Verkkokurssisuoritus muodostuu viiden kuvallisen tehtävän lisäksi omien ja toisten kurssilaisten töiden arvioinnista ja keskustelusta. Kurssin kotisivuna ja julkaisupaikkana toimii ryhmä ja kansio Flickr-kuvanjakopalvelussa. Alla olevasta linkistä pääset katsomaan tehtävien muodon ja linkkejä.


Tästä pääset matkareitille tehtäviin

Lukion opetussuunnitelmassa kurssin tavoitteet ja sisällöt nimetään seuraavasti:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää taiteen sisältöjä ja imaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa
  • käytää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan
  • hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja kronologisesti
  • ymmärtää kuvataiteen sisältöjä

Keskeiset sisällöt

  • taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin
  • eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa
  • aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia
  • kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten väri, valo,varjo ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaalit